വലിയതിരുനാള്‍ – 2022 – ലദീഞ്ഞ്, മദ്ധ്യസ്ഥ പ്രാര്‍ത്ഥന, വി. കുര്‍ബാന – തത്സമയ സംപ്രേഷണം

 കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം കോട്ടയം ജില്ല ‘C’ കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇനിയുള്ള  *തിരുനാൾ ദിവസങ്ങളിലെ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്ന സമയപ്രകാരം ഓൺലൈൻ ആയി സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.* *2022 ജനുവരി 28 വെള്ളി*രാവിലെ […]

Read More