വി. സെബസ്ത്യാനോസിൻ്റെ തിരുനാൾ

വി. സെബസ്ത്യാനോസിൻ്റെ തിരുനാൾ

2020 ജനുവരി 19 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 01വരെ.പ്രിയരേ,അതിരമ്പുഴയിലെ  ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ  വലിയ തിരുനാൾ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ  കൂടി നമ്മെ തേടിവരുന്നു. വിശ്വാസം കാത്തു പരിപാലിക്കുന്നതിനു മാതൃക കാട്ടിത്തന്ന വി. […]

Read More