Administration

Church Administraion

Vicar

Rev. Fr. Dr. Joseph Mundakathil

Asst. Vicar

Rev. Fr. Gregory Meppuram

Asst. Vicar

Rev. Fr. Sachin Kunnath

Asst. Vicar

Rev. Fr. Justin Puthenpurachirathaikkalam

Asst. Vicar

Rev. Fr. Sajan Pulickal

Trustee

Tomy Sebastian

Trustee

T J Mathew

Trustee

John Mathew

Trustee

Robin Joseph

Parish Council Secretary

Sanjith P Jose Plamoottil