2021 ഫെബ്രുവരി 1 എട്ടാമിടം – പ്രദക്ഷിണം, വി.സെബസ്ത്യാനോസിന്റെ തിരുസ്വരൂപം പുനപ്രതിഷ്ഠിക്കല്‍, കൊടിയിറക്കല്‍

2021 ഫെബ്രുവരി 1 എട്ടാമിടം – പ്രദക്ഷിണം, വി.സെബസ്ത്യാനോസിന്റെ തിരുസ്വരൂപം പുനപ്രതിഷ്ഠിക്കല്‍, കൊടിയിറക്കല്‍