വലിയതിരുനാള്‍ – 2022 തിരുനാള്‍ ജനുവരി 24 – സമൂഹബലി, നഗരം ചുറ്റിയുളള പ്രദക്ഷിണം

വലിയതിരുനാള്‍ – 2022 തിരുനാള്‍  ജനുവരി 24   – സമൂഹബലി, നഗരം ചുറ്റിയുളള   പ്രദക്ഷിണം