വലിയതിരുനാള്‍ – 2022 തിരുനാള്‍ ജനുവരി 25 – ആഘോഷമായ തിരുനാള്‍ റാസ, തിരുനാള്‍ പ്രദക്ഷിണം