വിശുദ്ധൻ്റെ തിരുസ്വരൂപ പ്രതിഷ്ഠ, പടിഞ്ഞാറ്റുംഭാഗം കഴുന്ന് പ്രദക്ഷിണം