സെപ്റ്റംബര്‍ 19 ഞായര്‍ – പ്രധാന തി‍രുനാള്‍ ദിനം, തി‍രുനാള്‍ പ്രദക്ഷിണം

സെപ്റ്റംബര്‍ 19 ഞായര്‍ – പ്രധാന തി‍രുനാള്‍ ദിനം, തി‍രുനാള്‍ പ്രദക്ഷിണം